Algemene Voorwaarden Wegrafics bvba

Artikel 1: Toepasbaarheid

De huidige op de website beschikbare versie van onze Algemene Voorwaarden is de enige versie die van toepassing is totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen Wegrafics BVBA en de klant. De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, alsook met de betaling van het in de offerte overeengekomen voorschot, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Wegrafics BVBA is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten, of onderdelen daarvan.

Artikel 2: Bestelling en annulering

Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 1 dag na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald. Afwijkende annuleringsvoorwaarden kunnen opgenomen worden in een contract met de klant. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Wegrafics BVBA zijn exclusief BTW (tenzij expliciet vermeld) en onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3: Levering van goederen en diensten

Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde indicatieve termijn. Goederen blijven de eigendom van de Wegrafics bvba tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed. In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Wegrafics BVBA niet nakomt is Wegrafics BVBA zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of onbeschikbaar te maken, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Wegrafics BVBA op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.
De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door Wegrafics bvba op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Wegrafics bvba te vergoeden.

Artikel 4: Handelswijze bij gebreken

De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Wegrafics bvba worden gemeld. Na die termijn staat Wegrafics bvba enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Wegrafics bvba de gebreken kende of behoorde te kennen. Wegrafics BVBA is niet verantwoordelijk voor gebreken te wijten aan overmacht. De koper verwittigt Wegrafics bvba uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is Wegrafics bvba niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van Wegrafics bvba is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Wegrafics bvba worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. Wegrafics bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

Artikel 6: Facturatie

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling (wanbetaling = elk niet op de vervaldag betaald bedrag) van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een onmiddellijk opeisbare forfaitaire vergoeding van 10% per verstreken maand na vervaldag, met een minimum van 15 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Wegrafics bvba het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien een project door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt Wegrafics BVBA steeds het recht om het resterende projectbudget te factureren als zou het project volledig opgeleverd zijn.

Artikel 7: Nakoming verplichtingen

Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen en/of verplichtingen voortvloeiend uit het aanvaarden van deze voorwaarden niet nakomt, heeft Wegrafics bvba het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 8: Programmatuur en websites

Betreffende de ontwikkeling van websites en andere programmatuur is Wegrafics BVBA niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen, providers…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering. Verder is Wegrafics BVBA is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de ontwikkelde website. Wegrafics BVBA is tevens niet verantwoordelijk voor het wel of niet ontvangen of aankomen van mails verstuurd naar of vanuit een voor de klant door Wegrafics opgezette mailbox, daar dit te sterk afhankelijk is van spamfiltering/instellingen van mailprogramma’s/servers alsook van de content van de betroffen mail.

Artikel 9: Hosting, domein en technische ondersteuning

Wegrafics ‘Hosting Service’, ‘Domeinnaam’ en ‘Technische Ondersteuning Website’: deze worden steeds jaarlijks vooraf betaald en stilzwijgend verlengd. Deze verlenging wordt twee maanden voor het vervallen van de hosting en domein gefactureerd. Bij het niet betalen van deze verlenging zal de webhosting/domein maximaal één maand opgeschort worden tot betaling voldaan is. Na deze termijn komt de hosting en domeinnaam te vervallen. In geval van beëindiging van een Wegrafics hostingovereenkomst staat (tenzij anders overeengekomen) de klant zelf in voor de transfer van een website. Indien daarvoor de bijstand van Wegrafics BVBA wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. Wegrafics BVBA is in dat geval niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door Wegrafics BVBA als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 10: Oplevering websites

Wegrafics zal volgens indicatieve termijn van de betreffende website-offerte deze website opleveren, onafhankelijk van de in deze offerte afgesproken termijn van levering beeldmateriaal en teksten door de klant. Volledige facturatie zal dan ook geschieden, ook al levert de klant niet tijdig zijn tekst- en beeldmateriaal of in geval van externe hosting, zijn toegangscodes. Facturatie door Wegrafics kan dus ook geschieden als de site offline is opgeleverd (dus technisch in orde zonder juist tekst- en beeldmateriaal).

Artikel 11: Waarborg

Na de oplevering van het website-project of andere programmatuur door Wegrafics BVBA kan de klant genieten van 30 kalenderdagen waarborg, waarbij bugs gratis worden opgelost. Elke vorm van waarborg vervalt indien de klant door derden herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten, tenzij Wegrafics BVBA voorafgaand zijn schriftelijk akkoord hiermee heeft gegeven. Bugs veroorzaken technische conflicten en hebben een negatief effect op de werking van de website. Er is geen sprake van een bug wanneer:
– een nieuwe functionaliteit wordt gevraagd;
– er aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn/gevraagd worden;
– het gaat om fouten veroorzaakt door foutieve administratie van de website door de opdrachtgever;
– het gaat om onjuist gebruik van de toepassing door de opdrachtgever;
– het de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie is die leidt tot gebreken.
Wanneer aan Wegrafics binnen de genoemde termijn geen gebreken/bugs gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest. Na deze periode van 30 dagen worden gebreken en bugs door Wegrafics indien mogelijk en op voorwaarde dat Wegrafics deze opdracht wenst te aanvaarden, opgelost en aangerekend in regie.

Artikel 12: Privacyverklaring Wegrafics BVBA

De Wegrafics privacyverklaring, waarvan de laatste geldige versie steeds terug te vinden is op onze website https://www.wegrafics.be, maakt integraal deel uit van onderhavige algemene voorwaarden. In deze privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd hoe Wegrafics voldoet aan de GDPR wetgeving van 25 mei 2018, hoe Wegrafics omgaat met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten hieromtrent zijn. De klanten van wegrafics verklaren kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en verklaren hiermee akkoord te zijn door het plaatsen van een bestelling.

Artikel 13: Contact

Voor vragen betreffende onderhavige voorwaarden kan u contact opnemen met wim.hoste@wegrafics.be of per post:
Wegrafics BVBA
Tijlozenstraat 17D
3850 Nieuwerkerken
België

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbank van Hasselt gebracht worden.